Molitve jednog misionara – sveti Nikolaj Srpski

Molitve jednog misionara – sveti Nikolaj Srpski

Za veliki praznik naše svete Crkve, drugi Vaskrs, poklanjamo Vam mali zbornik molitava iz „Malog misionara“ (1934-1938) jednog od najvećih misionara u istoriji Vaseljenske Crkve – svetog Nikolaja Žičkog. Ove molitve su dokaz da su spoljašnja i unutrašnja misija neraskidivo povezane jer su napisane od strane čoveka koji je iznedrio i vodio Bogomoljački pokret, ali je istovremeno neprestano mislio na neobuhvatna prostranstva Azije koja nisu čula za Hrista, pisao molitve, slao priloge pravoslavnim misionarima u Indiju. Za veliki Praznik potrebna je i prava duhovna gozba – molitve „najvećeg posle svetog Save“ to upravo i jesu. Pravoslavni hrišćani koji žele spasenje svojih bližnjih sigurno će uz ove molitve moći još toplije i iskrenije da se pomole Hristu, jedinom Spasitelju svih naroda i pokoljenja. Neka bude na spasenje svima.

 

* * * * *

 

 

MOLITVA ZA DECU

 

Svebogati Gospode Isuse Hriste, koji si i sam bio dete i koji si voleo i blagosiljao decu, pomiluj i spasi decu našeg vremena – da se nekrštena krste, a krštena utvrde verom u Tebe, Istino večna, i ljubavlju prema Tebi, Ljubavi neiskazana.

Spasi, Gospode, onu decu koju bezverni roditelji truju bezboštvom i odvraćaju ih od Tebe, jedinog Spasitelja i Spasenja njihovoga.

Spasi, Sveblagi, i onu decu koju zli nastavnici, bez Boga i duše, otuđuju od Tebe, Tvorca njihovoga, a srođavaju ih sa štenadima.

Spasi, Gospode, i onu decu čiju čistu dušu prlja svaki nemoral na ulici i u pozorištu, – spasi ih od nečistote ulične i pozorišne.

Spasi, Svemilostivi, i onu decu koja su bez roditelja pala pod ruku surovih staralaca, ili zlih očuha ili maćeha, – spasi ih od slušanja hulnih reči i od gledanja zlobnih dela.

Spasi, Sine Božiji, sinove sinova ljudskih, koje vuku tamo i ovamo na mnoga telesna vežbanja i zanimanja, dok im se ne daje glavna vežba, u zakonu Tvom svetom, vežba u pravilnim mislima, i u milosti, i u svima delima dobrote i pravde.

Da bi, po molitvi sluge Tvoga svetog Stilijana, porasla deca ovoga veka i sazrela za sinovstvo Božije i građanstvo nebesko, na svoje večno spasenje, a na Tvoju slavu i hvalu. Amin.

 


MOLITVA ZA STAREŠINE NARODNE

Svi narodi su Tvoja slovesna stada, Slove Božiji. Tvoja su svojina, i Ti jedini najbolje znaš njima upravljati.

Svak zna bolje upravljati svojim imanjem nego tuđim. Starešine naroda zemaljskih upravljaju tuđom svojinom, jer upravljaju onim što je Tvoje.

Nastavi, Gospode, starešine narodne na zemlji, da upravljaju narodima po Tvojoj svetoj volji;

– da ih vode putem, koji si Ti pokazao;

– da ih odvraćaju od onoga što je zlo pred licem Tvojim;

– da ih čuvaju sa strahom kao najveće blago Tvoje što si im Ti poverio. Vlast je veliko iskušenje, i malo je njih koji mogu odoleti tome iskušenju. Odolevaju samo oni koji znaju da su sluge Tvoje, u podnožju nogu Tvojih.

Mnogo je ljudi koji zloupotrebljavaju vlast svoju i nad prirodom. Nije ih malo koji isto tako zloupotrebljavaju vlast nad sebi ravnima.

Preslab je svaki čovek, Gospode, i gotov da se preda samoljublju i oholosti. A oholost je pogubila i mnoge anđele, kamo li neće ljude.

Radi ljubavi Tvoje prema narodima Tvojim, Tvorče, ispuni starešine narodne strahom od suda Tvojega. I radi njih i njihovog spasenja ne razgnjevi se, Gospode, no podrži ih Tvojim Duhom snage, mudrosti i svetinje. Da bi svoje duše spasli pomažući spasenje Tvojih naroda, gledajući danonoćno u Tebe, kao starešinu nad starešinama i gospodara nad gospodarima. Po molitvama svetog Aleksandra Nevskog, svetog Stevana Dečanskog i drugih pravednih vlastodržaca slugu Tvojih, smiluj se, Svemilostivi, i usliši molitvu našu. Amin.


MOLITVA ZA UMOBOLNE

Ume večni i nedostižni, koji si u anđele i ljude posejao seme od uma Tvoga, koji mislima svojim obuhvataš sve stvorene svetove i blagom mudrošću promišljaš o svakoj tvari, počuj molitvu našu za umobolnu braću našu.

Šta je čovek bez uma do slepa gomila pepela što se udara tamo i amo, bez smisla i bez cilja, bez raspoznavanja dobrog od zlog i živog od mrtvog?

Pravedan si, višnji Bože, i po pravdi popuštaš na ljude muke za nepokajane grehe njihove. Ali po pravdi Ti ćeš suditi na Strašnom Sudu svome, a sad budi milostiv i smiluj se na one čijem stradanju bez uma najviše se raduju sinovi pakla, protivnici Tvoji i ljudski.

Što god je veći broj onih ljudi koji se hvališu svojim razumom, pokrivajući Tvoje ime prezrenjem, to je sve veći broj onih koji bez razuma ispunjavaju domove bezumnika.

Ti daješ razum, da bi ljudi znali da je razum od Tebe. Ti oduzimaš razum, da bi ljudi uvideli da je razum Tvoj. Darodavče veliki, seti se milosti koju pokaza Spasitelj naš, Sin Tvoj jedinorodni, prema poludelim, pa radi žrtve Njegove strašne na krstu za sav rod čovečji povrati um bezumnim i tako privedi k pokajanju i njih i rodbinu njihovu. Da bi savesnije cenili i čuvali predivni dar uma, kojim si Ti ukrasio ljude nad svakim drugim stvorenjem u svetu.

Po molitvama Presvete Bogorodice, svetoga Nifonta i svetoga Nauma, pomiluj i spasi, Gospode, umom obolelu braću našu. Da bi Te i oni slavili kao trojedinu večnu svetlost, zajedno sa svakom umnom tvari na nebu i na zemlji, na vek veka. Amin.


MOLITVA ZA ONE KOJI SE ODRIČU KRSNE SLAVE

Ti koji sediš na heruvimima i koji si okružen serafimima, Gospode sile i slave, Uzdanico pravednih otaca naših, milostivo čuj i usliši ovu molitvu našu.

Molimo Ti se za one saplemenike i saputnike naše, koji se otkazuju slaviti slavne svetitelje Tvoje i koji bez straha od Tebe i bez stada od pravoslavnih otaca svojih objavljuju celom svetu, kako se zaista otkazuju slaviti svetitelje Tvoje.

Ko odvrati lice svoje od dece Careve, zar neće i Car odvratiti lice svoje od šega? Ko ne čini čast deci Carevoj, zar će Car činiti čast njemu? Gospode, oci naši proslavljahu molitvom, milošću i pesmom one sinove i kćeri Tvoje iz roda ljudskog, koji najpotpunije ispuniše volju Tvoju na zemlji, i koje Ti zbog toga proslavi na nebesima. I ugodne Ti behu slave otaca naših, zato sveci Tvoji po Tvojoj vlasti i milosti behu zaštitnici i pomoćnici ocima našim kroz vekove i vekove. Ali evo sad, Care svetaca, kako neki potomci njihovi odvratiše se od vekovnih zaštitnika i pomoćnika svojih, i pouzdaše se samo u svoje ništavilo slično neznabošcima koji se uzdaju u nemoćne idole svoje. Odvraćajući se od svetaca Tvojih, oni se odvraćaju i od Tebe, veliki i strašni Bože, sve po oholosti svojoj i tupom neznanju.

Ti si rekao, Hriste, prvim svecima Tvojim: ko vas prima Mene prima (Mat. 10,40). Ko ne prima svece Božije u svoju dušu i u svoj dom, taj ni Boga ne prima.

Zato po molitvi svih svetih Tvojih, Gospode, obasjaj Duhom Tvojim sve ove otpale od svetinje Tvoje i zavedene na put propasti od duha zloga. I učini, Svesilni, da im opet omile sveci Tvoji kao što su im mili bili u detinjstvu. Učini, da; u njihovim dušama i domovima opet zabruji slava slavnih ugodnika Tvojih. Da bi sve slave svetiteljske bile na slavu Tvoju, večni Bože, a na naše spasenje u carstvu Tvom nebesnom na vek veka. Amin.


MOLITVA ZA RUSKI NAROD

Svemudri Bože, čiji su sudovi neispitivi i putevi neistraživi, milostivo čuj i usliši molitvu našu za Tvoj ruski pravoslavni narod.

Muke si teške pustio na najvernijeg slugu Tvoga, kao što si popuštao muke na prve apostole Tvoje, i proroke i pravednike. Sav obnažen i ranjav bačen je sluga Tvoj na smetlište kao nekada pravedni Jov, da mu se satana smeje i susedi rugaju. Muke su preteške, a čovek je slab; Gospode, ublaži! Podigni slugu Tvoga i zaleči mu rane.

Znamo, Gospode Bože naš, da po promislu svome svemudrome popuštaš stradanja na izbrane Tvoje, da bi se kao zlato u ognju kroz oganj stradanja očistili od zemlje i većma zasijali. No ne dopusti, Bože milosti i ljubavi, da se satana dugo smeje, a licemeri dugo rugaju nad Tvojim krstonosnim narodom ruskim.

Znamo da popuštaš nevolje na najsvetije duše radi njihove veće slave, a na strah i trepet nesvetim i podlim. Znamo i da je Tvoje slavno

Vaskrsenje, Hriste, došlo posle poruge, krsnih muka i smrti. Zato mi svetlošću Tvoga stradanja obasjavamo mrak ruskog stradanja i čekamo njegovu slavu vaskrsnu.

Kao što za onog raslabljenog u Vitezdi što nije bilo čoveka koji bi mu pomogao, dok Ti nisi došao, tako danas ni za veliki ruski narod nema čoveka u svetu koji mu može pomoći bez Tebe, Bože naš i Spasitelju naš.

Ne odloži, Gospode blagi, Tvoju pomoć, Ti koji si najbrži da pomogneš. Ne odloži i ne otkaži, no kao milostivi Samarjanin svrati se k narodu ruskom, koji je napadnut od razbojnika i sav izubijan, i pruži mu ruku, i zaleči mu rane, i povrati mu zdravlje, sjaj i slavu. Da bi te najverniji sluga Tvoj proslavljao u budućnosti još više nego što Te je slavio u prošlosti – Tebe Spasitelja svoga sa Ocem i Duhom Svetim va vek veka. Amin.


MOLITVA ZA KITAJSKI NAROD

Svevideći Bože, Sunce nad Suncima, Videlo nad videlima, Koji svojim pogledom obujimaš sva stvorenja na nebu i na zemlji; Koji jedini znaš broj angelskih vojski, kao i mravi u prašini, gaca u vazduhu i riba u vodi – izlij milost Tvoju na narod kitajski, najmnogoljudniji narod Tvoj na zemlji, molimo Ti se.

Gospode, Ti si dao narodu kitajskom veliku životnu mudrost, da zna zemlju obdelavati, trgovinu pošteno voditi, vlasti se pokoravati, roditelje poštovati, kuću svoju uređivati i voleti red i poredak u svemu.

No ta mudrost vodi čoveka samo do groba, koji je malo udaljen od kolevke svakog smrtnog. Nedostaje narodu kitajskom ona večna Mudrost Tvoja, Gospode, koja se ovaplotila na zemlji u Sinu Tvom jedinorodnom, koja prenosi dušu preko groba i uvodi je u carstvo nebesko.

Stvoritelju blagi, bezgranična Ljubavi, zar Tvoja ljubav može imati granicu prema mnogim milionima Tvoga velikog kitajskog naroda? Ne, i nikako. Nego si Ti svojim čudesnim promislom odredio vreme u koje će kitajski narod prići i pokloniti se krstu Hristovom, i primiti u sebe krv Hristovu prečistu i silu Duha tvog Svetog.

Uskori to vreme, Mnogomilostivi. Pomozi misionare krsta i vaskrsenja u zemlji kitajskoj. Otvori vrata blagodati Tvoje za Kitaj nasuprot gresima našim. Da bi i zemlja žutih ljudi zabrujala pesmom i usklicima iz bezbrojnih ljudskih grla: Roždestvo tvoje, Hriste Bože naš, i: Hristos voskrese iz mrtvih! Trojice presveta, neka bi tako bilo po molitvama svetih apostola i jevanđelista. Neka bi tako bilo. Amin.


MOLITVA ZA JAPANSKI NAROD

Večni Bože i Stvoritelju nebeskih i zemaljskih naroda, koji sve oživljavaš svojom voljom i sve obasjavaš svojom milošću, otvori dušu Tvoga japanskog naroda da bi mogao primiti Radosnu Vest tvojega Sina i našeg Gospoda Isusa Hrista.

Narod veliki i moćan, narod jake volje i gotov na žrtve kao malo koji drugi narod. Zašto takav narod da ostane u neznanju Istine i posle devetnaest vekova od kako se zasijala zvezda nad Vitlejemom i jeknula pesma anđelska nad kolevkom Sina Tvoga, Objavitelja i Ovaplotitelja večne i svete Istine?

Japan tvoj, Gospode, već zna za postojanje duhovnog sveta; zna za duhove svojih predaka; ali ne zna za Tebe koji si Bog duhova i svakoga tela. Podižu hramove pretcima svojim, a tebi, Stvoritelju predaka njihovih ne podižu svetilišta. Prinose žrtve tvari, a ne prinose ih Tvorcu.

Žalosna je duša naša, o Hriste, što takav narod još ne zna blagovest o poseti Tvojoj rodu ljudskom; ne zna za žrtvu Tvoju, za ljubav Tvoju i vaskrsenje Tvoje. U zemlji „izlazećeg Sunca“ još Sunce nije izašlo. Ti koji si Savla obratio u Pavla jednom pojavom tvojom na putu za Damask, obrati zemlju „izlazećeg Sunca“ u zemlju izašloga Sunca čudesnom silom Tvojom, kojom si oduvek bogat, prebogat.

Ispovedamo i priznajemo, Gospode strašni, da zemlja japanska još nije krštena zbog naših greha. Veliki gresi hrišćana zatvarali su i zatvaraju put velikom narodu Tvom japanskom za carstvo Tvoje svetlosti i života.

No po molitvi svetog Kirila i Metodija pohitaj, Hriste Spasitelju, i spasi narod japanski, kome si Ti i do sada neznani im Promislitelj i Darodatelj. Da se i u japanskoj zemlji zahori svenarodni slavopoj Bogu jedinome, živome, svemoćnome, trojičnome u jedinstvu, na vek veka. Amin.


MOLITVA ZA PARSE (POKLONIKE OGNJU)

Ti si, Gospode, Sunce pravde, Ti oganj koji proždire, Ti večna umna svetlost i odeven si u svetlost kao rizu. Ti si svetlost koja se ne pali i ne gasi, u kojoj nema promene, i Otac si svake istinske svetlosti.

Ali, gle, o Gospode Svetlodavče: potomcima svetlonosnog Adama pade sumrak na oči, te im vid okraća, da ne mogu videti dalje od stvorenog Sunca i prirodnog ognja. Pa nemogući pogledati Tebe, Tvorca ognja, počeše stvoreni oganj nazivati svojim bogom.

Nije oganj kriv za to. Oganj i ne zna da ga neki ljudi obožavaju. Oganj ne vidi svoje poklonike, niti čuje njihove molitve. Oganj ne zna ni da je stvar, a još manje daje on tvorac. Niti zna kad se zapali ni kad se ugasi. Ništa ne zna, ne vidi, ne čuje, ne oseća, ne misli. Ipak Parsi mu se klanjaju kao Bogu; razumni ljudi smatraju oganj razumnijim od sebe!

I Ti to gledaš vekovima, o Svevideći, Dugotrpeljivi!

Učini kraj takvom poniženju potomaka Adamovih, braće naše po Adamu. Kad si, Hriste, spasao Adama iz ada, pohitaj i spasi ove potomke njegove, ognjepoklonike, dok nisu sišli u ad. Da bi Parsi poznali Tebe, Svetlost sveta, Svetlost razuma i ljubavi i života – po molitvama svetog Jakova Persijanina, mučenika za Tebe. Da bi Te i oni, ujedinjeni sa ostalom porodicom hrišćanskih naroda, slavili i hvalili na vek veka. Amin.


MOLITVA ZA JEVREJE

Bože Ostvaritelju, koji ostvaruješ ono što u sebi pomisliš ili izrečeš, Ti si ostvario pretnju Jevrejima, i po reči svojoj ostavio si im kuću pustu, a ših si rasejao po svima narodima zemaljskim. Jer oci njihovi, kao zli vinogradari, pobiše proroke Tvoje, raspeše na krst Sina Tvog jedinorodnog, kamenovaše apostole, i gorkom smrću umoriše mnoge svece i pravednike.

Kao sinovi protivljenja oni do danas hode po svetu; kao pod šibom prokletstva protive se Jevanđelju Mesije i Spasitelja sveta, sve onako kako je veliki apostol Tvoj Pavle o njima rekao i prorekao.

Svojim protivljenjem Istini oni služe pojačanju revnosti kod vernih Tvojih, Hriste, što njima još nije dato da vide. No ispuni sad, Gospode, reč apostola tvoga, koji proreče, da će u poslednje vreme pasti slepilo sa Izrailja i da će se odvratiš bezbožnost od Jakova (Rim. 11,25).

Nije li vreme, da skineš pokrivalo sa očiju sinova Izrailjevih, te da progledaju i vide kako valja, i poznadu Tebe kao Svetlost sveta i Sudiju pravednog?

Opomeni se, Gospode, pravde onih otaca njihovih, koji Tebi verni biše, Tvoj dolazak duhom provideše, i u očekivanju lica Tvoga pomreše?

Po molitvama svetih Tvojih proroka i pravednika starozavetnih uskori, Gospode, prosvećenje i obraćanje naroda Jakovljeva, da bi i ovaj narod, združen sa narodima krštenim, proslavio Tebe, jedinoga istinitoga Mesiju i Spasitelja sveta, vaskrsloga i Vaskrsitelja iz mrtvih, sa Ocem i Duhom tvojim Svetim, na vek veka. Amin.


MOLITVA ZA BEZBOŽNIKE

Sva bića, Bože, svedoče o Tvom biću, jasnije nego sat o sajdžiji, i grad o gradiocima, i pesma o pevaču, i reč o jeziku i razumu. Jasniji si od Sunca, svesilni Gospode Bože naš, ipak bezbožnici ne znaju za Tebe; i još crnje: bezbožnici u zlobi srca svog neće da znaju za Tebe. Zagnjuruju glave svoje u zemlju, kao noj u pesak, i viču: ne vidimo ga, ne znamo ga, nema ga! Ja im zborim reči o Tebi, koji si sazdao reč i ustrojio govor, a oni se smeju. Ja im činim milost u ime Tvoje, a oni se srde. Ja im ponavljam reči proroka Tvojega: ko poznaje gospodara svojega, (Isa. 1. 3), kako vi ljudi da ne poznajete Gospoda svoga?, a oni odgovaraju: nema Gospoda!

Odsekla se reka od izvora – presušiće. Presušilo je srce u bezbožnika – presušiće im sasvim i razum. Poludeće, kao što su svi bezbožnici poludeli. Strah me obuzima, da pored mene živog susedi moji ne potonu u ad.

O Izvore života, kaži mi, kaži slugi Tvome: kako tolika smrt može saviti gnezdo u živoj duši čovekovoj?

O večno Sunce pravde i istine, kako toliki mrak može pasti na razum čovečiji, da ne može da pročita i razume početno i završno slovo svih bića u svetu? Nije li, Gospode, ovako: greh za grehom kao konac po konac, dok se nije izatkala debela zavesa, koja od Tebe sakriva i pokriva?

No ne dopusta, Gospode, da car tame savlada do kraja stvorenja Tvoja Tresni silom svojom i blesni zrakama Tvojim, da bi se probudili uspavani i adom opijeni! Učini ono što samo Ti znaš i možeš, da se pokaju susedi moji, bedniji od svih stvorenja Tvojih.

Jer će lepi biti susedi moji kad se pokaju i Tebe poznadu, po molitvi sluge Tvoga svetog Mojseja Murina. Kao bludni sinovi kad se iz društva svinja povrate u društvo anđela.

O kako će zvučnija i strojnija biti pesma Tvojoj slavi i veličini kad je svi pokajani sinovi tvoji zapevaju zajedno sa vernima i zajedno sa vojskama anđelskim na nebu koje dan i noć slave i veličaju Oca i Sina i Svetoga Duha, Boga jedinoga, živoga. Amin.


MOLITVA ZA MUSLIMANE

Jedini si Ti Bog, i nema drugog Boga osim Tebe. Tako govorimo i jedni i drugi, i hrišćani i muslimani.

No muslimani su došli do pola puta pa zatvorili vrata pred sobom. Zatvorili su vrata pred svetom istinom, da si Ti Bože trojan u jedinstvu duhovnoga bića tvoga. I zatvorili su vrata pred svedočanstvom o poseti tvojoj svetu kroz ovaploćenu Mudrost tvoju kao i pred svedočanstvom o ljubavi tvojoj naspram ljudi, pokazane na krstu.

Koliko je mesec visok nad zemljom, toliko je Islam uzdignut nad idolopoklonstvom. No mesec što ima svetlosti nema je od sebe nego od Sunca; tako i Islam što ima svetlosti u sebi, ima je od istine, javljene svetu Sinom tvojim Hristom Isusom.

Ti si hteo, blagi Bože, po blagosti svojoj da čovek ne bude rob nego sin Tvoj, i da kao sin uđe u tajne božanstva Tvoga, – bića Tvoga i ljubavi Tvoje. Islamski prorok je obratio robove kamenih idola u robove Tvoje, a Sin tvoj Isus učinio je sve robove sinovima Tvojim.

Trosvetlosni Bože naš, smiluj se na sve narode muhamedanske, jer i oni veruju u milost Tvoju. Dosta su živeli kao robovi pred tobom; učini ih sad sinovima tvojim.

Pokreni ih Duhom Tvojim Svetim, da poznaju i vide u Hristu tvome Spasitelja svoga. Otvori zatvorena im vrata na polovini puta, da sagledaju nebo otvoreno Hristom i na nebu Oca svog nebesnog.

Da bi mnogi milioni duša muslimanskih sa mnogim milionima duša hrišćanskih bili ujedinjeni u misli o Tebi, u ljubavi k Tebi i u proslavljanju Tebe, Jedinoga živoga Boga u Trojstvu Svetom, po molitvama svih svetih koji do sada pređoše iz Islama u Hrišćanstvo, i koji Tebe sada slave na nebesima u horu anđela tvojih i svetitelja. Amin.

Rubrika: Misionarska literatura, Hristovi misionari

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Nije ostavljena mogućnost za pisanje komentara.