Kurs Biblije za godinu dana – Sveštenomučenik Danil Sisojev

 Bog, iako i nedostižan, nije ostavio Svoje stvorenje bez znanja o Sebi i Svojim delima. On je otkrio Svoju volju Duhom Svetim pravednim ljudima sa čistim srcima. Oni se nazivaju prorocima i apostolima. Po rečima svetog Jovana Zlatousta, neophodno je da svak čovek počne sa slušanjem reči Božije. Međutim, pošto smo utopljeni u blato grehova i ugađanja telu, Bog je, po milosti Svojoj, ostavio Otkrovenje, predano preko ljudi…

 

 


 

 

Božansko Otkrovenje

 

Bog, iako i nedostižan, nije ostavio Svoje stvorenje bez znanja o Sebi i Svojim delima. On je otkrio Svoju volju Duhom Svetim pravednim ljudima sa čistim srcima. Oni se nazivaju prorocima i apostolima. Po rečima svetog Jovana Zlatousta, neophodno je da svak čovek počne sa slušanjem reči Božije. Međutim, pošto smo utopljeni u blato grehova i ugađanja telu, Bog je, po milosti Svojoj, ostavio Otkrovenje, predano preko ljudi.

Razlikuje se prirodno i natprirodno otkrovenje. Kako je govorio prepodobni Antonije Veliki, odgovarajući filosofima koji su se divili njegovoj mudrosti: „Čitam dve knjige – Prirodu i Pismo – i preko njih poznajem Boga Tvorca“.

Prva od ovih knjiga jasno uči sagledavanju sile, mudrosti i veštini Gospoda i Njegovu brigu o svetu, a natprirodno otkrovenje otkriva i Njegovu prirodu, zamisao o svetu i čoveku. Čak i neznabošci, koji ne znaju Pismo, ne ostaju bez znanja o Bogu, koje je i položeno u njihova srca i koje im je predano po predanju od predaka. To znanje se crpi od prirode. Zato će i oni biti bez odgovora u dan Suda, „što je na Njemu nevidljivo, od postanja svijeta umom se na stvorenjima jasno vidi, njegova vječna sila i božanstvo, da nemaju izgovora“ (Rim. 1:20).

Međutim, bez natprirodnog otkrovenja Bog bi za nas ostao neka daleka Sila, moćna, ali neshvatljiva. I samo nam direktno mešanje Boga otkriva Njega Samog. Kako se dogodilo to otkrovenje? Sveti Vasilije Veliki ovako opisuje stanje proroštva: „Kako su prorokovale čiste i prosvetljene duše? Učinivši se kako ogledalom Božijeg delovanja, one su u sebi pokazivale jasnu, neslivenu, nepomračenu telesnim strastima sliku. Jer Duh Sveti prebiva u svima, ali Svoju silu otkriva u ljudima koji su čisti od strasti, a ne u onima u kojima je vladajući deo duše (to jest um – sveštenomuč.Danil) pomračen grehovnim nečistotama… Kada duša posvetivši se svakom podvigu vrline, snažnom ljubavlju prema Bogu neprestano u sebi čuva sećanje na Boga i na taj način kao da čini da Bog živi u njoj samoj. Tada, od snažnog stremljenja i neizrecive ljubavi prema Bogu, postavši bogonadahnuta, čini sebe dostojnom proročkog dara, jer Bog daje Božansku silu i otvara duševne oči za razumevanje viđenja, koje Mu je ugodno da objavi…

Neki govore da su oni prorokovali u istupljenju (sišavši sa uma), tako da je ljudski duh bio pomračen Duhom. Međutim, to je protivno obećanju dolaska Božijeg da bogonadahnutog čini sišavšim sa uma, tako da čovek, kada se ispuni Božanskih pouka, silazi sa sopstvenog razuma i kada prinosi korist drugima, sam ne dobija nikakvu korist od sopstvenih reči. I uopšte da li je razumno da Duh premudrosti čini čoveka nalik na poludelog i da Duh znanja u čoveku uništava razumnost? Svetlost ne proizvodi slepilo, već naprotiv, budi, danu nam od prirode, silu gledanja. I Duh ne izaziva pomračenje u dušama, već naprotiv, pobuđuje um očišćen od grehovne prljavštine, na sagledavnje mislenog“.

Tako dobijamo nepogrešivo i tačno znanje o Bogu, svetu i čoveku. Međutim, budući jedno po suštini, širi se silom Duha Svetoga pomoću dva sredstva: Pisma i Predanja.

 


Sveto Predanje

 

Najdrevniji oblik predaje Božanskog otkrovenja je Sveto Predanje. Ono je bilo jedinstveno sredstvo prenosa do vremena proroka Mojseja (XVI vek pre Hristovog Rođenja). Predanjem se naziva predavanje učenja, zakona i pravila života od strane vernih ljudi pod rukovodstvom Gospodnjim. Od proroka i apostola istinski život se predavao sledećem pokoljenju verujućih. Njegov izvor je bio večni Duh, zahvaljujući Kome se otkrovenje nije kvarilo pri predaji tokom vekova i nije se javljao princip „gluvih telefona“. Tako je istinska riznica predanje, po misli apostola Pavla: „Crkva Boga živoga, stub i tvrđava istine“ (1 Tim. 3:15).

Kada ne bi bilo Predanja, tada bi i samo Sveto Pismo bilo potpuno nedostupno kao sredstvo predavanja Božijeg otkrovenja. Zar mrtvo slovo može preneti živu reč Tvorca, ako i u običnoj reči ogromnu ulogu igra intonacija, mimika, itd.? Tako se i u Crkvi Pismo tumači preko svetih ljudi Tim istim Duhom, Koji je i dao Sveto Pismo. Pa i samo Pismo pokazuje da je bez tumačenja njegovo pravilno shvatanje otežano ili čak nemoguće. Evnuh je na Filipovo pitanje: „Da li razumiješ to što čitaš?“, odgovorio „Kako bih mogao ako me ko ne uputi?“ (Dela Ap. 8:30-31).

Prepodobni Vikentije Lerinski ovako određuje princip razlikovanja istinskog Predanja od prostih običaja koji postoje među hrišćanima, ali koji ne predstavljaju Božije otkrovenje: … kada sledimo opštu raširenost, drevnost, saglasnost; Opštu raširenost ćemo slediti kada budemo priznali za istinitu samo onu veru koju ispoveda čitava Crkva na Zemlji; drevnost kada nikako ne odstupimo od misli koje su, bez sumnje, odobrene od svetih predaka i otaca naših; saglasnost – kada u samoj drevnosti sledimo odlukama i mislima svih, ili u krajnjoj meri, većine sveštenika i učitelja zajedno“. (Podsetnik, 2).

 


Sveto Pismo

 

Najvažniji deo Svetog Predanje je Sveto Pismo, zahvaljujući kome se čuva velika tačnost predaje otkrovenja. Pismom se nazivaju knjige koje su napisane Duhom Svetim, kroz proroke i apostole. Skup ovih knjiga naziva se Biblija (grčki – „knjige“).

Biblija se sastoji iz dva dela – Stari i Novi Zavet. Reč Zavet označava savez između Boga i ljudi.

Stari Zavet je napisan pre Hristovog dolaska. Njegova glavna vest je bilo obećanje Spasiteljljevog Dolaska i priprema ljudi za to.

 

 

U Knjige Svetog Pisma Starog Zaveta se ubrajaju:

 

Pet knjiga, koje su napisane svetim bogovidcem i prorokom Mojsejem, koje se još nazivaju i zakonske.

 

1. Postanje (Post.).

 

2. Izlazak (Izl.).

 

3. Levit (Lev.).

 

4. Brojevi (Broj.).

 

5. Zakoni ponovljeni (Zak. ponov.).

 

 

Dalje slede istorijske knjige:

 

6. Isusa Navina (Nav.).

 

7. Sudije izrailjeve (Sud.).

 

8. Ruta(Poslednje dve knjige tradicionalno se pripisuju sv. proroku Samuilu) (Ruta).

 

9-12. Četiri knjige Carstava (Prve dve knjige pripisuju se proroku Samuilu, u prevodu Starog Zaveta na srpski prve dve knjige Carstava se zovu Prva i druga Samuilova; 3 i 4 napisane su od strane proroka, a a pregledane od strane Proroka Jeremije) (1Car., 2Car., 3Car., 4Car.).

 

13-14. Dve knjige Dnevnika (Hroniki. Osnovane su na letopisima proroka, a njihova poslednja redakcija pripada Sv. Jezdri) (1Dnev., 2Dnev.).

 

15. 1 Jezdra (1Ezd.)

 

16. Nemija (V kanonskim pravilima često se naziva 2 knjiga Jezdre) (Neem.).

 

17. Esfira (Esf.).

 

 

Učiteljne knjige:

 

18. Jova (Jedna od najdrevnijih knjiga Biblije, napisana još svetim Jovom, a pregledana od strane sv. Solomona) (Jov).

 

19. Psaltir sv. cara Davida (Ps.).

 

20. Priče Solomona (Prič.).

 

21. Propovednik Solomona (Prop.).

 

22. Pesma nad pesm. Solomona (Pesn).

 

Starozavetni kanon završavaju proročke knjige:

 

23. Isaija (Is.).

 

24. Jeremija (Jer.).

 

25. Plač Jeremije (Plač).

 

26. Jezekilj (Jez.).

 

27. Danilo (Dan.).

 

28. Osija (Os.).

 

29. Joilj (Ioil.).

 

30. Amos (Am.).

 

31. Avdija (Avd.).

 

32. Jona (Jona).

 

33. Mihej (Mih.).

 

34. Nauma (Naum).

 

35. Avakum (Av.).

 

36. Sofonija (Sof.).

 

37. Agej(Ag.).

 

38. Zaharija (Zah.).

 

39. Malahija (Mal.).

 

 

Sem ovih knjiha, koje se nazivaju kanonske (obrazac), u Pismo ulaze nekanonske knjige:

 

1. Proroka Varuha (Var.).

 

2. Poslanica Jeremije (Posl. Jer.).

 

3. Premudrosti Solomona (Prem.).

 

4. Premudrosti Isusa, sina Sirahova (Sir.).

 

5. Juditi (Judit).

 

6. Tovita (Tov.).

 

7. 2 Jezdre (2Ezd.).

 

8. 3 Jezdre (3 Ezd.).

 

11. Tri knjige Makaveja (1,2,3 Mak.).

 

 

Autoritet ovih knjiga je visok, iako ih neki i ne pribrajaju kanonskim. Ali, u svakom slučaju, oni sadrže otkrovenje Božije.

 

Knjige Svetog Pisma Novog Zaveta

 

Novi Zavet govori o tome da je obećani Spasitelj došao i iskupio nas od greha, prokletstva i smrti. U sastav Novog Zaveta ulaze samo kanonske knjige.

 

Zakonske:

 

1. Evanđelje od Mateja (Mt.).

 

2. Evanđelje od Marka (Mk.).

 

3. Evanđelje od Luki (Lk.).

 

4. Evanđelje od Jovana (Jn.).

 

Istorijske:

 

5. Dela. apostola (Dela. Ap.).

 

Učiteljne knjige – to su Poslanice Apostola. Saborne, posvećene svim Crkvama:

 

6. Jakova (Jak.).

 

7-8. 1 i 2 Petra (1,2 Pet.).

 

9-11. 1, 2, 3 Jovana, (1,2,3 Jn.)

 

12. Juda. (Jud.)

 

Poslanice apostola Pavla:

 

13. Rimljanima (Rim.).

 

14-15. 1 i 2 Korinćanima (1,2 Kor.).

 

16. Galatima (Gal.).

 

17. Efescima (Ef.).

 

18. Filipljanima (Flp.).

 

19. Kološanima (Kol.).

 

20-21. 1 i 2 Solunjanima (1,2 Fes.).

 

22-23. 1 i 2 Timoteju (1,2 Tim.).

 

24. Titu (Tit.).

 

25. Filimonu (Flm.).

 

26. Jevrejima (Jevr.).

 

I, na kraju, proročka knjiga

 

27. Apokalipsa (Otkrovenje) Jovana Bogoslova (Otkr.).

 

U ovim knjigama se sadrži ono što je neophodno za spasenje. Čitajući ih sa molitvom i shvatajući ih u saglasnosti sa učenjem Crkve možemo poznati volju Božiju.

Jednom je „neko pitao prepodobnog Antonija: šta da činim da ugodim Bogu? Šta ti kažem, odgovorio je starac, to čuvaj: gde god da pođeš uvek imaj Boga pred svojim očima; šta god da radiš, imaj svedočanstvo u Svetom Pismu; u kom god mestu živeo, nemoj brzo odlaziti odatle. Čuvaj ove tri zapovesti i spasićeš se. (Izreke Otaca)

 

 


Septembar

 

(Post.1-2);(Mt.1);(Priče 1);

(Post.3-4);(Mt.2);(Priče 2);

(Post.5-6);(Mt.3);(Priče 3);

(Post.7-8);(Mt.4);(Priče 4);

(Post.9-10);(Mt.5);(Priče 5);

(Post.11-12);(Mt.6);(Priče 6);

(Post.13-14);(Mt.7);(Priče 7);

(Post.15-16);(Mt.8);(Priče 8);

(Post.17-18);(Mt.9);(Priče 9);

(Post.19-20);(Mt.10);(Priče 10);

(Post.21-22);(Mt.11);(Priče 11);

(Post.23-24);(Mt.12);(Priče 12);

(Post.25-26);(Mt.13);(Priče 13);

(Post.27-28);(Mt.14);(Priče 14);

(Post.29-30);(Mt.15);(Priče 15);

(Post.31-32);(Mt.16);(Priče 16);

(Post.33-34);(Mt.17);(Priče 17);

Prorok Mojsije (Post.35-36);(Mt.18);(Priče 18);

(Post.37-38);(Mt.19);(Priče 19);

(Post.39-40);(Mt.20);(Priče 20);

Rođenje Bogorodice (Post.41-42);(Mt.21);(Priče 21);

(Post.43-44);(Mt.22);(Priče 22);

(Post.45-46);(Mt.23);(Priče 23);

(Post.47-48);(Mt.24);(Priče 24);

(Post.49-50);(Mt. 25 );(Priče 25);

(Izl.1-2);(Mt .26);(Priče 26);

Podizanje (Vozdviženie) Časnog Krsta (Izl.3-4);(Mt.27);(Priče 27);

(Izl.5-6);(Mt.28);(Priče 28);

(Izl.7-8);(Mr.1);(Priče 29);

(Izl.9-10);(Mr.2);(Priče 30);

 


Oktobar

 

(Izl.11-12);(Mr.3);(Priče 31);

(Izl.13-14);(Mr.4);(Prop. 1);

(Izl.15-16);(Mr.5);(Prop. 2);

(Izl.17-18);(Mr.6);(Prop. 3);

(Izl.19-20);(Mr.7);(Prop. 4);

(Izl.21-22);(Mr.8);(Prop. 5);

(Izl.23-24);(Mr.9);(Prop. 6);

(Izl.25-26);(Mr.10);(Prop. 7);

(Izl.27-28);(Mr.11);(Prop. 8);

(Izl.29-30);(Mr.12);(Prop. 9);

(Izl.31-32);(Mr.13);(Prop.10);

(Izl.33-34);(Mr.14);(Prop.11);

(Izl.35-36);(Mr.15);(Prop. 12);

Pokrov Bogorodice Izl.(37-38);(Flp.2);(Pesma nad pesm. 1);

Izl.(39-40);(Mr.16);(Pesma nad pesm. 2);

Lev.(1-2);(Lk.1);(Pesma nad pesm. 3);

Lev.(3-4);(Lk.2);(Pesma nad pesm. 4);

Lev.(5-6);(Lk.3);(Pesma nad pesm. 5);

Lev.(7-8);(Lk.4);(Pesma nad pesm. 6);

Lev.(9-10);(Lk.5);(Pesma nad pesm. 7);

Lev.(11-12);(Lk.6);(Pesma nad pesm. 8);

Lev.(13-14);(Lk.7);(Ps.1);

Lev.(15-16);(Lk.8);(Ps.2);

Lev.(17-18);(Lk.9);(Ps.3);

Lev.(19-20);(Lk.10);(Ps.4);

Lev.(21-22);(Lk.11);(Ps.5);

Lev.(23-24);(Lk.12);(Ps.6);

Lev.(25-26);(Lk.13);(Ps.7);

Lev.(27);(Lk.14);(Ps.8);

Broj.(1-2);(Lk.15);(Ps.9);

Apostol Luka Broj.(3-4);(Lk.16);(Ps.10);

 


Novembar

 

Broj.(5-6);(Lk.17);(Ps.11);

Broj.(7-8);(Lk.18);(Ps.12);

Broj.(9-10);(Lk.19);(Ps.13);

Broj.(11-12);(Lk.20);(Ps.14);

Broj.(13-14);(Lk.21);(Ps.15);

Broj.(15-16);(Lk.22);(Ps.16);

Broj.(17-18);(Lk.23);(Ps.17);

Sabor arhistratiga Mihaila Broj.(19-20);(Lk.24);(Ps.18);

Broj.(21-22);(Jn.1);(Ps.19);

Broj.(23-24);(Jn.2);(Ps.20);

Broj.(25-26);(Jn.3);(Ps.21);

Broj.(27-28);(Jn.4);(Ps.22);

Broj.(29-30);(Jn.5);(Ps.23);

Broj.(31-32);(Jn.6);(Ps.24);

Broj.(33-34);(Jn.7);(Ps.25);

Broj.(35-36);(Jn.8);(Ps.26);

Zak. ponov.(1-2);(Jn.9);(Ps.27);

Zak. ponov.(3-4);(Jn.10);(Ps.28);

Zak. ponov.(5-6);(Jn.11);(Ps.29);

Zak. ponov.(7-8);(Jn.12);(Ps.30);

Zak. ponov.(9-10);(Jn.13);(Ps.31);

Zak. ponov.(11-12);(Jn.14);(Ps.32);

Zak. ponov.(13-14);(Jn.15);(Ps.33);

Zak. ponov.(15-16);(Jn.16);(Ps.34);

Zak. ponov.(17-18);(Jn.17);(Ps.35);

Zak. ponov.(19-20);(Jn.18);(Ps.36);

Zak. ponov.(21-22);(Jn.19);(Ps.37);

Zak. ponov.(23-24);(Jn.20);(Ps.38);

Zak. ponov.(25-26);(Jn.21);(Ps.39);

Zak. ponov.(27-28);(Dela. Ap.1);(Ps.40);

 


Decembar

 

Zak. ponov.(29-30);(Dela. Ap.2);(Ps.41);

Zak. ponov.(31-32);(Dela. Ap.3);(Ps.42);

Zak. ponov.(33-34);(Dela. Ap.4);(Ps.43);

Vavedenje u hram Presvete Bogorodice. Is.Nav.(1-2);(Dela. Ap.5);(Ps.44);

Is.Nav.(3-4);(Dela. Ap.6);(Ps.45);

Is.Nav.(5-6);(Dela. Ap.7);(Ps.46);

Is.Nav.(7-8);(Dela. Ap.8);(Ps.47);

Is.Nav.(9-10);(Dela. Ap.9);(Ps.48);

Is.Nav.(11-12);(Dela. Ap.10);(Ps.49);

Is.Nav.(13-14);(Dela. Ap.11);(Ps.50);

Is.Nav.(15-16);(Dela. Ap.12);(Ps.51);

Is.Nav.(17-18);(Dela. Ap.13);(Ps.52);

Is.Nav.(19-20);(Dela. Ap.14);(Ps.53);

Is.Nav.(21-22);(Dela. Ap.15);(Ps.54);

Is.Nav.(23-24);(Dela. Ap.16);(Ps.55);

Sud.(1-2);(Dela. Ap.17);(Ps.56);

Sud.(3-4);(Dela. Ap.18);(Ps.57);

Sud.(5-6);(Dela. Ap.19);(Ps.58);

Sud.(7-8);(Dela. Ap.20);(Ps.59);

Sud.(9-10);(Dela. Ap.21);(Ps.60);

Sud.(11-12);(Dela. Ap.22);(Ps.61);

Sud.(13-14);(Dela. Ap.23);(Ps.62);

Sud.(15-16);(Dela. Ap.24);(Ps.64);

Sud.(17-18);(Dela. Ap.25);(Ps.65);

Sud.(19-20);(Dela. Ap.26);(Ps.66);

Sud.(21);(Dela. Ap.27);(Ps.67);

Rut.(1-2);(Dela. Ap.28);(Ps.68);

Rut(3-4);(Jak.1);(Ps.69);

1 Sam.(1-2);(Jak.2);(Ps.70);

1 Sam.(3-4);(Jak.3);(Ps.71);

1 Sam.(5-6);(Jak.4);(Ps.72);

 


Januar

 

1 Sam.(7-8);(Jak.5);(Ps.73);

1 Sam.(9-10);(1 Petr.1);(Ps.74);

1 Sam.(11-12);(1 Petr.2);(Ps.75);

1 Sam.(13-14);(1 Petr.3);(Ps.76);

1 Sam.(15-16);(1 Petr.4);(Ps.77);

1 Sam.(17-18);(1 Petr.5);(Ps.78);

Rođenje Hristovo.(Is.7-9);(Mt.2);(Ps.109);

1 Sam.(19-20);(2 Petr.1);(Ps.79);

1 Sam.(21-22);(2 Petr.2);(Ps.80);

1 Sam.(23-24);(2 Petr.3);(Ps.81);

1 Sam.(25-26);(1 Jn.1);(Ps.82);

1 Sam.(27-28);(1Jn.2);(Ps.83);

1 Sam.(29-30);(1 Jn.3);(Ps.84);

1 Sam.31-2 Sam.1. (1 Jn.4);(Ps.85);

2 Sam.(2-3);(1 Jn.5);(Ps.86);

2 Sam.(4-5);(2 Jn.);(Ps.87);

2 Sam.(6-7);(3 Jn.);(Ps.88).

2 Sam.(8-9);(Jud.);(Ps.89);

Bogojavljenje. 2 Sam. (10-11);(Rim.1);(Ps.90);

2 Sam. (10-11);(Rim.1);(Ps.90);

2 Sam. (12-13);(Rim.2);(Ps.91);

2 Sam. (14-15);(Rim.3);(Ps.92);

2 Sam. (16-17);(Rim.4);(Ps.93);

2 Sam. (18-19);(Rim.5);(Ps.94);

2 Sam. (20-21);(Rim.6);(Ps.95);

2 Sam. (22-23);(Rim.7);(Ps.96);

2 Sam. 24-1 Car.1. (Rim.8);(Ps.97);

1 Car. (2-3);(Rim.9);(Ps.98);

1 Car. (4-5);(Rim.10);(Ps.99);

1 Car. (6-7);(Rim.11);(Ps.100);

1 Car. (8-9);(Rim.12);(Ps.101);

 


Februar

 

1 Car. (10-11);(Rim.13);(Ps.102);

1 Car. (12-13);(Rim.14);(Ps.103);

1 Car. (14-15);(Rim.15);(Ps.104);

1 Car. (16-17);(Rim.16);(Ps.105);

1 Car. (18-19);(1 Kor.1);(Ps.106);

1 Car. (20-21);(1 Kor.2);(Ps.107);

1 Car. 22- 2 Car. 1. (1 Kor.3);(Ps.108);

2 Car. (2-3);(1 Kor.4);(Ps.109);

2 Car. (4-5);(1 Kor.5);(Ps.110);

2 Car. (6-7);(1 Kor.6);(Ps.111);

2 Car. (8-9);(1 Kor.7);(Ps.112);

2 Car. (10-11);(1 Kor.8);(Ps.113);

2 Car. (12-13);(1 Kor.9);(Ps.114);

2 Car. (14-15);(1 Kor.10);(Ps.115);

Sretenje Gospodnje 2 Car. (16-17);(1 Kor.11);(Ps.116);

2 Car. (18-19);(1 Kor.12);(Ps.117);

2 Car. (20-21);(1 Kor.13);(Ps.118);

2 Car. (22-23);(1 Kor.14);(Ps.119);

2 Car. (24-25);(1 Kor.15);(Ps.120);

1 Dnev. (1-2);(1 Kor.16);(Ps.121);

1 Dnev. (3-4);(2 Kor.1);(Ps.122);

1 Dnev.(5-6);(2 Kor.2.);(Ps.123);

(1 Dnev.7-8);(2 Kor.3);(Ps.124);

(1 Dnev.9-10);(2 Kor.4);(Ps.125);

(1 Dnev.11-12);(2 Kor.5);(Ps.126);

(1 Dnev.13-14);(2 Kor.6);(Ps.127);

(1 Dnev.15-16);(2 Kor.7);(Ps.128);

(1 Dnev.17-18);(2 Kor.8);(Ps.129);

 

Mart

 

(1 Dnev.19-20);(2 Kor.9);(Ps.130);

(1 Dnev.21-22);(2 Kor.10);(Ps.131);

(1 Dnev.23-24);(2 Kor.11);(Ps.132);

(1 Dnev.25-26);(2 Kor.12);(Ps.133);

(1 Dnev.27-28);(2 Kor.13);(Ps.134);

(1 Dnev.29-2 Dnev.1);(Gal.1);(Ps.135);

(2 Dnev.2-3);(Gal.1);(Ps.136);

(2 Dnev.4-5);(Gal.3);(Ps.137);

(2 Dnev.6-7);(Gal.4);(Ps.138);

(2 Dnev.8-9);(Gal.5);(Ps.139);

(2 Dnev.10-11);(Gal.6);(Ps.140);

(2 Dnev.12-13);(Ef.1);(Ps.141);

(2 Dnev.14-15);(Ef.2);(Ps.142);

(2 Dnev.16-17);(Ef.3);(Ps.143);

(2 Dnev.18-19);(Ef.4);(Ps.144);

(2 Dnev.20-21);(Ef.5);(Ps.145);

(2 Dnev.22-23);(Ef.6);(Ps.146);

(2 Dnev.24-25);(Flp.1);(Ps.147);

(2 Dnev.26-27);(Flp.2);(Ps.148);

(2 Dnev.28-29);(Flp.3);(Ps.149);

(2 Dnev.30-31);(Flp.4);(Ps.150);

(2 Dnev.32-33);(Kol.1);(Ps.151);

(2 Dnev.34-35);(Kol.2);(Jov.1);

(2 Dnev.36);(Kol.3);(Jov.2);

(1 Jezdr.1-2);(Kol.4);(Jov.3);

(1 Jezdr.3-4);(1 Fes.1);(Jov.4);

(1 Jezdr.5-6);(1 Fes.2);(Jov.5);

(1 Jezdr.7-8);(1 Fes.3);(Jov.6);

(1 Jezdr.9-10);(1 Fes.4);(Jov.7);

(Neem.1-2);(1 Fes.5);(Jov.8);

(Neem.3-4);(2 Fes.1);(Jov.9);

 


April

 

(Neem.5-6);(2 Fes.2);(Jov.10);

(Neem.7-8);(2 Fes.3);(Jov.11);

(Neem.9-10);(1 Tim.1);(Jov.12);

(Neem.11-12);(1 Tim.2);(Jov.13);

(Neem.13);(1 Tim.3);(Jov.14);

(Esf.1-2);(1 Tim.4);(Jov.15);

Blagovesti (Esf.3-4);(1 Tim.5);(Jov.16);

(Esf.5-6);(2 Tim.1);(Jov.17);

(Esf.7-8);(2 Tim.2);(Jov.18);

(Esf.9-10);(2 Tim.3);(Jov.19);

(Is.1-2);(2 Tim.4);(Jov.20);

(Is.3-4);(Tit.1);(Jov.21);

(Is.5-6);(Tit.2);(Jov.22);

(Is.7-8);(Tim.3);(Jov.23);

(Is.9-10);(Fil);(Jov.24);

(Is.11-12);(Jevr.1);(Jov.25);

(Is.13-14);(Jevr.2);(Jov.26);

(Is.15-16);(Jevr.3);(Jov.27);

(Is.17-18);(Jevr.4);(Jov.28);

(Is.19-20);(Jevr.5);(Jov.29);

(Is.21-22);(Jevr.6);(Jov.30);

(Is.23-24);(Jevr.7);(Jov.31);

(Is.25-26);(Jevr.8);(Jov.32);

(Is.27-28);(Jevr.9);(Jov.33);

(Is.29-30);(Jevr.10);(Jov.34);

(Is.31-32);(Jevr.11);(Jov.35);

(Is.33-34);(Jevr.12);(Jov.36);

(Is.35-36);(Jevr.13);(Jov.37);

(Is.37-38);(Otkr.1);(Jov.38);

(Is.39-40);(Otkr.2);(Jov.39);

 


Maj

 

(Is.41-42);(Otkr.3);(Jov.40);

(Is.43-44);(Otkr.4);(Jov.41);

(Is.45-46);(Otkr.5);(Jov.42);

(Is.47-48);(Otkr.6);(Prem.1);

(Is.49-50);(Otkr.7);(Prem.2);

(Is.51-52);(Otkr.8);(Prem.3);

(Is.53-54);(Otkr.9);(Prem.4);

(Is.55-56);(Otkr.10);(Prem.5);

(Is.57-58);(Otkr.11);(Prem.6);

(Is.59-60);(Otkr.12);(Prem.7);

(Is.61-62);(Otkr.13);(Prem.8);

(Is.63-64);(Otkr.14);(Prem.9);

(Is.65-66);(Otkr.15);(Prem.10);

Prorok Jeremija. (Jer.1-2);(Otkr.16);(Prem.11).

(Jer.3-4);(Otkr.17);(Prem.12).

(Jer.5-6);(Otkr.18);(Prem.13).

(Jer.7-8);(Otkr.19);(Prem.14).

(Jer.9-10);(Otkr.20);(Prem.15).

(Jer.11-12);(Otkr.21);(Prem.16).

(Jer.13-14);(Otkr.22);(Prem.17).

Apostol Jovan (Jer. 15-16);(Mt.1);(Prem. 18);

Prorok Isaija (Jer.17-18);(Mt.2);(Prem. 19);

(Jer.19-20);(Mt.3);(Sir. 1);

(Jer.21-22);(Mt.4);(Sir. 2);

(Jer.23-24);(Mt.5);(Sir. 3);

(Jer.25-26);(Mt.6);(Sir. 4);

(Jer.27-28);(Mt.7);(Sir. 5);

(Jer.29-30);(Mt.8);(Sir. 6);

(Jer.31-32);(Mt.9);(Sir. 7);

(Jer.33-34);(Mt.10);(Sir. 8);

(Jer.35-36);(Mt.11);(Sir. 9);

 


Jun

 

(Jer.37-38);(Mt.12);(Sir. 10);

(Jer.39-40);(Mt.13);(Sir. 11);

(Jer.41-42);(Mt.14);(Sir. 12);

(Jer.43-44);(Mt.15);(Sir. 13);

(Jer.45-46);(Mt.16);(Sir. 14);

(Jer.47-48);(Mt.17);(Sir. 15);

(Jer.49-50);(Mt.18);(Sir. 16);

(Jer.51-52);(Mt.19);(Sir. 17);

(Plač 1-2);(Mt.20);(Sir. 18);

(Plač 3-4);(Mt.21);(Sir. 19);

(Plač 5 – Po.Jer);(Mt.22);(Sir. 20);

(Var.1-2);(Mt.23);(Sir. 21);

(Var.3-5);(Mt.24);(Sir. 22)

(Jez.1-2);(Mt. 25 );(Sir. 23);

(Jer.3-4);(Mt .26);(Sir. 24);

(Jer.5-6);(Mt.27);(Sir. 25);

(Jer.7-8);(Mt.28);(Sir. 26);

(Jer.9-10);(Mr.1);(Sir. 27);

(Jer.11-12);(Mr.2);(Sir. 28);

(Jer.13-14);(Mr.3);(Sir. 29);

(Jer.15-16);(Mr.4);(Sir.30);

(Jer.17-18);(Mr.5);(Sir.31);

(Jer.19-20);(Mr.6);(Sir.32);

(Jer.21-22);(Mr.7);(Sir.33);

(Jer.23-24);(Mr.8);(Sir.34);

(Jer.25-26);(Mr.9);(Sir.35);

(Jer.27-28);(Mr.10);(Sir.36);

(Jer.29-30);(Mr.11);(Sir.37);

(Jer.31-32);(Mr.12);(Sir. 38);

(Jer.33-34);(Mr.13);(Sir.39);

 


Jul

 

(Jer.35-36);(Mr.14);(Sir.40);

(Jer.37-38);(Mr.15);(Sir.41);

(Jer.39-40);(Mr.16);(Sir.42);

(Jer.41-42);(Lk.1);(Sir. 43);

(Jer.43-44);(Lk.2);(Sir.44);

(Jer.45-46);(Lk.3);(Sir. 45);

(Jer.47-48);(Lk.4);(Sir.46);

(Jer.49-50);(Lk.5);(Sir.47);

(Jer.51-52);(Lk.6);(Sir.48);

(Plač 1-2);(Lk.7);(Sir.49);

(Plač 3-4);(Lk.8);(Sir.50);

(Plač.5-Po.Jer.);(Lk.9);(Sir.51);

(Var.1-2);(Lk.10);(Tov.1);

(Var.3-5);(Lk.11);(Tov.2);

(Jez.1-2);(Lk.12);(Tov.3);

(Jez.3-4);(Lk.13);(Tov.4);

(Jez.5-6);(Lk.14);(Tov.5);

(Jez.7-8);(Lk.15);(Tov.6);

(Jez.9-10);(Lk.16);(Tov.7);

(Jez.11-12);(Lk.17);(Tov.8);

(Jez.13-14);(Lk.18);(Tov.9);

(Jez.15-16);(Lk.19);(Tov.10);

(Jez.17-18);(Lk.20);(Tov.11);

(Jez.19-20);(Lk.21);(Tov.12);

(Jez.21-22);(Lk.22);(Tov.13);

(Jez.23-24);(Lk.23);(Tov.14);

(Jez.25-26);(Lk.24);(If.1);

(Jez.27-28);(Jn.1);(If.2);

(Jez.29-30);(Jn.2);(If.3);

(Jez.31-32);(Jn.3);(If.4);

(Jez.33-34);(Jn.4);(If.5);

 


Avgust

 

(Jez.35-36);(Jn.5);(If.6);

(Jez.37-38);(Jn.6);(If.7);

(Jez.39-40);(Jn.7);(If.8);

(Jez.41-42);(Jn.8);(If.9);

(Jez.43-44);(Jn.9);(If.10);

(Jez.45-46);(Jn.10);(If.11);

(Jez.47-48);(Jn.11);(If.12);

(Dan.1-2);(Jn.12);(If.13);

(Dan.3-4);(Jn.13);(If.14);

(Dan.5-6);(Jn.14);(If.15);

(Dan.7-8 );(Jn.15);(If.16);

(Dan.9-10);(Jn.16);(1 Mak.1-2);

(Dan.11-12);(Jn.17);(1 Mak.3-4);

(Dan.13-14);(Jn.18);(1 Mak.5-6);

(Os.1-2);(Jn.19);(1 Mak.7-8);

(Os.3-4);(Jn.20);(1Mak.9-10);

(Os.5-6);(Jn.21);(1 Mak.11-12);

(Os.7-8);(Otkr.1-2);(1 Mak.13-14);

(Os.9-10);(Otkr.3-4);(1 Mak.15-16);

(Os.11-12);(Otkr.5-6);(Mih.1-2);

(Os.13-14);(Otkr.7-8);(Mih.3-4);

(Joilj);(Otkr.9-10);(Mih.5-7);

(Am.1-2);(Otkr.11-12);(Naum);

(Am.3-4);(Otkr.13-14);(Avv.);

(Am.5-6);(Otkr.15-16);(Sof);

(Am.7-9);(Otkr.17-18);(Agg.);

(Avd.);(Otkr.19);(Zah.1-3);

(Jona);(Otkr.20);(Zah.4-6).

(Mal.1-2);(Otkr.21);(Zah.7-10);

(Mal.3-4);(Otkr.22);(Zah.11-14).

 

 

Rubrika: Uncategorized

O Autoru ()

Pravoslavni misionarski centar „o. Danil Sisojev“ pokrenut je na Bogojavljenje 2010. godine sa ciljem da se pravoslavni hrišćani što više čuju i saznaju o ispunjavanju poslednje Spasiteljeve zapovesti (Mt. 28:19-20) koju Njegova Crkva danas izvršava. Predlog za stvaranje samog centra dao nam je Mučenik čije ime naš centar nosi, na nekoliko dana pre nego što je postradao za Hrista. Naš cilj je da, koliko je u našoj moći, pomognemo kako spoljašnju tako i unutrašnju misiju Crkve. Zato smo pokrenuli jednu akciju pod nazivom „500x100“, koja za cilj ima da okupi 500 revnosnih pravoslavnih hrišćana koji bi donirali 100 dinara mesečno za potrebe misije Crkve. Ako želite da detaljnije pročitate o našem poduhvatu, prijavite se OVDE.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *